Home
Olimpija - Agencija za poslovne usluge
Obračun rezervisanja za otpremnine po MRS 19 PDF Štampa El. pošta

altOvaj period godine je karakterističan po velikoj angažovanost na izradi godišnjeg računa odnosno finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Već niz godina, prema našim računovodstvenim propisima, postoji i obaveza rezervisanja t.j. obračunavanja i iskazivanja u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima i napomenama, kao i obaveza obelodanjivanja  - za otpremine zaposlenih u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

Ovaj zahtev proistekao je iz MSFI i MRS koji se primenjuju i u našoj zemlji, a konkretno ova vrsta rezervisanja je obaveza iz MRS 19. Njihov smisao je da se ovi budući izdaci realno procene, i da se ravnomerno troškovima optereti ceo period u kom se oni stvaraju. Prema toj logici trošak otpremnine ne nastaje samo u trenutku kada zaposleni odlazi u penziju, već tokom čitavog radnog veka kod poslodavca. Slično je rezonovanje i sa logikom troška kod jubilarnih nagrada.

Naša Agencija je osposobljena da izvrši ovaj obračun u skladu sa svim zahtevima standarda MRS 19, kao i sa praksom najvećih revizorskih kuća, ali i efikasno i uz minimalno angažovanje vaših kadrova, koji su sada zauzeti izradom završnog računa!

U postupku rezervisanja vršimo:

 

  • Obračun rezervisanja za prethodnu 2015. godinu (ako je ovo prvo rezervisanje);
  • Obračun rezervisanja za tekuću, 2016. godinu;
  • Obračun za tekuću 2016. godinu, po aktuarskim pretpostavkama za 2015. godinu!
  • Obračun za potrebe obelodanjivanja, uključujući i obračun troška rada za tekuću godinu (za koju se vrši obračun), predviđenog troška kamate, kao i aktuarskih dobitaka i gubitaka;
  • ukidanja ranijih rezervisanja;

 

Obračun ovih rezervisnja vršimo, ako je potrebno, i po organizacionim jedinicama vašeg Društva.

Kao rezulatat obračuna izrađuje se elaborat o rezervisanjima koji sadrži:

 

  • podatke o naručiocu,
  • osnovne pretpostavke i parametre na kojima su rezervisanja urađena,
  • pregled obračuna po svakom pojedincu i organizacionim celinama,
  • tabelu informacija za obelodanjivanje,
  • stavove za knjiženje i poslovnim knjigama.

 

Pod osnovnim pretpostavkama t.j. parametrima se podrazumevaju određivanje diskontne stope, stope prosečnog dugoročnog rasta zarada, stope fluktuacije radne snage i stope mortaliteta, zakonske osnovice za obračun otpremnina, kao i pravila iz računovodstvenih politika odnosno pojedinačnog kolektivnog ugovora o ovim beneficijama odnosno naknadama zaposlenih.

Spremni smo da obezbedimo i elektronsku bazu izvršenih rezervisanja za potrebe kasnijeg postupanja sa obračunatim podacima (praćenja, ukidanja, sledećeg rezervisanja itd.).

Takođe smo spremni da damo dodatna, detaljnija obrazloženja naših postupaka, metoda rada i potrebnih podataka za što realniji obračun ove vrste dugoročnih rezervisanja.

 
Unapred pripremljen plan reorganizacije (UPPR) PDF Štampa El. pošta
Unapred pripremljen plan reorganizacije
Plan reorganizacije koji se podnosi istovremeno sa predlogom za pokretanje stečajnog postupka naziva se Unapred pripremljen plan reorganizacije.
Na Unapred pripremljen plan reorganizacije se primenjuje najveći deo zakonskih odredbi koje se odnose i na reorganizaciju  u uslovima već uvedenog stečaja, ali između ova dva plana postoje i  značajne razlike.
Unapred pripremljen plan reorganizacije u praksi podnosi stečajni dužnik (jer je teško pretpostaviti da bi to mogao da uradi poverilac), uz uslov da već postoji neki od stečajnih razloga.
Treba imati u vidu da se Unapred pripremljeni plan reorganizacije podnosi i usvaja pre izvršene prijave potraživanja i utvrđivanja njihove osnovanosti, zbog čega se mora uvažiti spisak poverilaca sa iznosima potraživanja iz plana. Međutim, upravo zbog toga stečajni sudija može priznati pravo glasa i poveriocu koji nije bio naveden, u cilju sprečavanja moguće zloupotrebe u smislu da u planu svesno budu zaobiđeni pojedini poverioci u korist onih koji su više naklonjeni njegovom usvajanju.
Uz Plan je potrebno pripremiti i vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga najkasnije 60 dana pre podnošenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Sledeća značajna osobenost Unapred pripremljenog plana reorganizacije jeste postizanje prethodnog sporazuma dužnika i većinskih poverilaca svake predviđene klase o tome da se njihovi međusobni odnosi urede na način koji se predlaže ovim planom.
Kada se na sazvanom ročištu Unapred pripremljeni plan reorganizacije usvoji, stečajni sudija rešenjem istovremeno otvara stečajni postupak, potvrđuje usvajanje plana i obustavlja stečajni postupak, a Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje izvršna isprava koja se smatra ugovorom za izmirenje potraživanja.
O reorganizaciji preduzeća koja su u stečaju kao i onih preduzeća kod kojih postoje razlozi za njegovo uvođenje detaljnije se možete upoznati u Zakonu o stečaju.
 
Naše konsultantske usluge:
Naša Agencija za poslovne usluge „Olimpija” je stekla solidno iskustvo u izradi Planova reorganizacije za subjekte koji su u stečaju kao i Unapred pripremljenih planova reorganizacije za subjekte kod kojih je njegovo uvođenje u izgledu s obzirom na postojanje nekog od stečajnih razloga, i to u svim onim slučajevima kada je bilo procenjeno da postoje realne mogućnosti da se postojeća situacija prevaziđe sprovođenjem postupka reorganizacije.
Mi nastavljajamo sa podrškom našim klijentima pružanjem konsultantskih usluga i posle izrade ovih dokumenata, a sve do njihovog usvajanja i obustavljanja stečajnog postupka.
 
 
Plan reorganizacije PDF Štampa El. pošta
Plan reorganizacije
Plan reorganizacije mogu podneti stečajni dužnik, stečajni upravnik, razlučni poverioci sa najmanje 30% obezbeđenih potraživanja u odnosu na ukupna, stečajni poverioci koji imaju namanje 30% neobezbeđenih potraživanja u odnosu na ukupna, kao i lica koja su vlasnici najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika. 
U praksi, stečajni dužnik je najčešći podnosilac plana.
Pošto poverioci na prvom stečajnom ročištu prihvate procenu stečajnog upravnika o postojanju mogućnosti reorganizacije, stiču se neophodni uslovi za pristupanje izradi Plana.
Plan reorganizacije se sačinjava u pisanoj formi i on mora imati propisan sadržaj koji pored ostalog uključuje obavezni popis mera i sredstava za njegovu realizaciju, listu poverilaca i njihovu podelu na klase, finansijske projekcije poslovanja i druge neophodne elemente.
Rok sprovođenja Plana ne može biti duži od 5 godina.
Predloženi plan reorganizacije se smatra usvojenim ukoliko ga na posebnom ročištu prihvate sve klase poverilaca, a smatra se usvojenim u jednoj klasi ako za njega glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi.
Usvajanjem Plana reorganizacije, stečajni postupak se obustavlja, a sva prava i obaveze poverilaca se definišu isključivo prema njegovim odredbama. Drugim rečima, usvojeni Plan reorganizacije postaje izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja, a njegovim izvršenjem prestaju potraživanja poverilaca utvrđena tim Planom.
 
Naše konsultantske usluge:
Naša Agencija za poslovne usluge „Olimpija” je stekla solidno iskustvo u izradi Planova reorganizacije za subjekte koji su u stečaju kao i Unapred pripremljenih planova reorganizacije za subjekte kod kojih je njegovo uvođenje u izgledu s obzirom na postojanje nekog od stečajnih razloga, i to u svim onim slučajevima kada je bilo procenjeno da postoje realne mogućnosti da se postojeća situacija prevaziđe sprovođenjem postupka reorganizacije.
Mi nastavljajamo sa podrškom našim klijentima pružanjem konsultantskih usluga i posle izrade ovih dokumenata, a sve do njihovog usvajanja i obustavljanja stečajnog postupka. 
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 3 gostiju na mreži

Partneri

Baner