Home Plan i analiza
PDF Štampa El. pošta

Planiranje i analiza poslovanja

 

Posle skoro dve decenije zanemarivanja, u našim kompanijama je počela da se obnavlja funkcija plana i analize poslovanja. I partneri iz Evrope pružaju podršku za oživljavanje ove važne aktivnostii u našim preduzećima . Vlade nekih zapadnoevropskih zemalja poslale su eksperte za planiranje i primenu drugih menadžerskih tehnika i alata, radi obuke naših menadžera i poboljšanja njihovih veština i znanja.

Iskustvo – i staro (iz Jugoslavije) i novo (preporuke i podrška Evropske unije i njenih članica) – odličan su razlog da se obnovi i ponovo uvede u redovne tokove ova vrlo važna ekonomska aktivnost u naša preduzeća: planiranje i analiza poslovanja.

 

Planiranje i analiza poslovanja

 

Planovi poslovanja se razlikuju za proizvodne, trgovinske i mešovite delatnost, ali se generalno sastoje od izrade posebnih planskih podcelina (dokumenata), koji su međusobno povezani odnosno uslovljeni, i to sledećih delova planova:

 

 

 • realizacije tj. prihoda (proizvoda, trgovačke robe i/ili usluga)
 • proizvodnje
 • radne snage
 • troškova
 • zaliha i ostalih obrtnih sredstava
 • dobavljača i ostalih tekućih izvora finansiranja
 • investicija i razvoja
 • marketing aktivnosti
 • ostalih funkcija (sistema kvaliteta, društvene korporativne odgovornosti i sl.)
 • periodičnih bilansa uspeha
 • bilansa stanja
 • bilansa novčanih tokova (cash-flow-a)
 • i ostalih planova za kojima se ukaže potreba.
Planiranje se vrši na godišnjem, kvartalnom i mesečnom nivou, a ređe za kraće periode.
Po završetku planskog perioda (svakog meseca, kvartala, poslovne godine) vrši se analiza ostvarenih rezultata. Upoređuju se ostvareni rezultati sa planiranim veličinama i iznosima, kao i upoređivanje sa ostvarenjima u prethodnim odgovarajućim periodima. Istražuju se uzroci ostvarenih rezultata: podbačaj i/ili prebačaj planova, rast i/ili pad planiranih i analiziranih naturalnih i finansijskih veličina i vrednosti, i slično.
Analize sadrže važne ekonomske pokazatelje poslovanja, i to indekse, stope, indikatore: ekonomičnosti, produktivnosti, akumulativnosti, rentabilnosti. U procesu analize se ispituje profitabilnost celine i delova poslovnog programa, kao i prinos na imovinu i kapital. Analiziraju se neto obrtni fond, i traži optimalna struktura zaliha. Na osnovu cash-flow analize utvrđuje se plan likvidnosti – periodi sa manjkom i/ili viškom finansijskih sredstava, i predlažu rešenja i aktivnosti za svaku situaciju: pribavljanje nedostajućih sredstava i plasmani povremenih viškova.
Moguće su i druge analize, naročito prema potrebama svake konkretne situacije odnosno kompanije, a na osnovu njih se formulišu predlozi i planovi za poboljšanje poslovanja.

Agencija “Olimpija” okuplja u svom sastavu veći broj ekonomista – analitičara. U prethodnom periodu razrađivane su i primenjivane mnogobrojne tehnike i alati u cilju poboljšanja procesa planiranja i analize.

 

Praksa Agencije “Olimpija” je da izvrši snimanje stanja u preduzeću koje započinje plansko vođenje poslova i predloži rešenja po pitanju planiranja i analize poslovanja. Uvažava se specifičnost svakog privrednog subjekta, i vrši prilagođavanje pojedinačnim potrebama. Računarska tehnika omogućava saradnju na širokom prostoru, bez većih ograničenja - a uz veliku efikasnost i pravovremenost u planiranju i analitičkom izveštavanju.


Agencija “Olimpija” može da bude Služba ekonomike, plana i analize – svakog preduzeća, ali eksterno organizovana!!!

 

Credite experto!!
 

Anketa

Uslovi za start-up kredite kod Fonda za razvoj u 2016. godini su:
 

Ko je Online

Imamo 13 gostiju na mreži

Partneri

Baner