BIZNIS PLANOVI

Investicioni program

Analiziramo Vaš investicioni poduhvat i ocenjujemo njegovu isplativost i vreme povraćaja uloženih sredstava, kao i finansijsku konstrukciju za njegovu realizaciju.

O investicionim programima

Investicioni program je prikaz i razrada ideje i ciljeva preduzeca koje se nameravaju ostvariti odredenim ulaganjem. Ovaj elaborat je sistematizovani skup podataka koji investitoru treba da ukažu na isplativost preduzimanja odredenog investicionog poduhvata i dokument koji služi za razgovor sa potencijalnim investitorima i finansijerima.

Investicioni program sadrži investiciono tehnicku dokumentaciju kojom se precizno razraduje poslovna ideja.

Biznis plan i investicioni program se razlikuju po obimu, sadržaju i velicini investicije za koju se rade. Investicioni program se radi za vecu predracunsku vrednost investicije, i u njemu je izvršena dublja i metodološki složenija analiza.

Postoji više razlicitih metodologija pisanja investicionog programa. U našoj praksi se još uvek primenjuje zajednicka metodologija investicionog programa, objavljena u “Službenom listu SFRJ”, br.50/87. koja je tada usaglašena sa metodologijom Svetske banke i UNIDO.

Potencijalni  korisnici finansijskih sredstava moraju ispuniti kriterijume i uslove za ulaganje u razvojne programe, pa se u skladu sa zadatom formom izraduje investicioni program.

Investicioni programi za Fonda za razvoj

Fond za razvoj Republike Srbije dosledno primenjuje navedenu metodologiju ocene investicionih projekata. U skladu sa tom prakosom, Fond za razvoj je i propisao osnovni sadržaj investicionog programa:

 • Opis projekta i svrha investiranja
 • Analiza razvojnih mogucnosti i sposobnosti investitora
 • Analiza tržišta
 • Tehnicko tehnološke osnove
 • Analiza lokacije
 • Mere zaštite
 • Ekonomsko finansijska analiza
 • Finansijsko tržišna ocena projekta (staticka i dinamicka ocena ekonomske efikasnosti projekta)
 • Analiza osetljivosti

Komercijalne odnosno poslovne banke, kao i druge finansijske institucije, cesto imaju razvijene svoje posebne metodologije. Medutim, u osnovi svih metodologija se nalazi slicna materija, a finalni pokazatelji si rezultat staticke i dinamicke investicione analize.

Agencija „Olimpija“  vrši izradu investicionih programa za razlicite investicione poduhvate: rekonstrukcije postojecih objekata ili izgradnja novih, nove investicije (novi program, novi proizvod, proizvodna linija, pogon ili fabrika), proširenje proizvodnje, modernizacija proizvodnje novom opremom, dogradnja, doinvestiranje.
Agencija “Olimpija”  može da pomogne u dobijanju kreditne podrške svakom investitoru pripremajuci kvalitetan investicioni program. Autori investicionog programa su takode spremni da ga “brane” pred bankarima i strucnjacima Fonda za razvoj. Na kraju, ali ne i najmanje važno, Agencija „Olimpija“ uobicajeno pruža savete investitoru odnosno naruciocu investicionog programa, koju strategiju da primeni pri traženju kredita!!

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka