DETALJNA ANALIZA

Due Diligence

Due diligence je dubinska analiza odnosno istraživanje sa "dužnom pažnjom" koje podrazumeva detaljno ispitivanje različitih aspekata poslovanja kompanije koja je objekt istraživanja, što podrazumeva analizu finansijskih izveštaja, tehnoloških postupaka i proizvodnih procesa, komercijalnih i pravnih aspekata, vrednosti i stanja angažovane imovine, kadrovskih resursa i potencijala, fiskalnog okruženja i položaja, intelektualne svojine i prava, kao i drugih pitanja.

Due diligence - istraživanje sa "dužnom pažnjom"

Due diligence je proces prikupljanja podataka i informacija, istraživanja, analize i procene koji se obavlja pre donošenja važnih poslovnih odluka, kao što su kupovina vlasničkog udela u ciljanoj kompaniji, investiranje u zajednički poslovni poduhvat ili sklapanje poslovnih partnerstava. Ovaj proces obično obuhvata detaljnu analizu finansijskih izveštaja, poslovnih operacija, pravnih ugovora, poslovnih planova i drugih relevantnih informacija kako bi se utvrdila valjanost i isplativost predloženog poslovnog poduhvata.

Postupak due diligence-a, sprovodi tim stručnjaka, često eksterno angažovanih specijalista za relevantne poslovne oblasti. Ovi eksperti pregledaju dokumentaciju, vrši intervjue sa ključnim zaposlenima, detaljno se upoznaju sa tehnološkim i operativnim postupcima i analiziraju tržišne trendove važne za ciljanu kompaniju.

Svrha sprovođenja due diligence-a je da se obezbede kvalitetne, pouzdane informacije koje su potrebne za donošenje poslovne odluke, navedene na početku teksta, i da se smanji rizik povezan sa tom poslovnom transakcijom.

Postoje različite vrste due diligence-a koje se mogu sprovesti u zavisnosti od specifičnih potreba i ciljeva poslovne transakcije. Evo nekoliko osnovnih vrsta:

 

 1. Finansijski due diligence: Ova vrsta due diligence-a fokusira se na analizu finansijskih podataka kompanije. To obično uključuje pregled i analizu finansijskih izveštaja, prihoda, troškova, bilansa stanja, novčanih tokova i drugih finansijskih pokazatelja kako bi se procenila finansijska stabilnost, profitabilnost i potencijalni rizici.
 2. Pravni due diligence: Ovaj oblik due diligence-a usredsređen je na proveru pravnih aspekata poslovanja kompanije. Pored statusne dokumentacije uključuje proveru i analizu pravnih dokumenata kao što su poslovni ugovori, ugovori o zakupu, ugovori o radu, dokumenta o zaštiti intelektualne svojine, sudski postupci,. Cilj je da se identifikuju potencijalni pravni problemi koji mogu uticati na poslovanje ili vrednost kompanije.
 3. Tehnički due diligence: se fokusira na tehničke aspekte poslovanja, posebno u industriji koja zahteva kompleksne tehnologije i infrastrukturu. To podrazumeva pregled tehnoloških sistema (oprema, postrojenja, energetika), infrastrukture (građevinski objekti i prostorni uslovi),upoznavanjem sa tehnološkim postupcima, patenatima i drugom intelektualnom svojinom, sagledavanje bezbedonosnih protokola i planova zaštite podataka.
 4. Operativni due diligence: je usredsređena na operativne procese i prakse kompanije. Ovo uključuje analizu lanca snabdevanja, operativne efikasnosti, upravljanja ljudskim resursima, kvaliteta proizvoda ili usluga, kao i zaštitu na radu i zaštitu životne sredine.
 5. Komercijalni due diligence: obuhvata procenu tržišnih faktora koji mogu uticati na uspeh poslovnog poduhvata. To podrazumeva analizu potražnje na tržištu, analizu konkurencije, trendova industrije, mogućnosti potencijalnih tržišta i marketinških strategija.Isto tako vrši se i analiza lanaca snabdevanja, analizira kvantitet i kvalitet ponude inputa i mogućnosti održivog alternativnog snabdevanja.
 6. Fiskalni due diligence obuhvata analizu poreza, doprinosa, carina, taksi i naknada koje propisuju i naplaćuju centralni i lokalni organi vlasti. To podrazumeva sistematizuje podataka o fiskalnom okviru u kom posluje ciljana kompanija, prikupljanje podataka o poreskim zaduženjima i obavezama, ispitivanje da li postoje skriveni poreski tereti koji mogu nastati sa očekivanom promenom računovodsrtvenih politika, kao i potgencijalne fiskalne obaveze koje bi izazvala promenom poslovne strategije, strukture i obima poslovanja.

Ovi su najčešći tipovi due diligence-a, koji se praksi mogu kombinovati i prilagođavati u skladu sa specifičnim zahtevima i ciljevima poslovne transakcije.

 

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka