FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Fond koji finansira Vaše poslovne ideje

Fonda finansira nove poslovne ideje i inovacije kroz dva programa - Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program).

Finansiranje ranog razvoja inovativnih ideja i osmišljenih inovacija

Fond za inovacionu delatnost nudi preduzećima u našoj zemlji finansiranje po osnovu dva svoja programa: Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program).

Sredstva za oba programa su obezbeđena kroz projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske Unije, i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Pod tehnološkom inovacijom podrazumeva se razvoj i uspešno plasiranje novih ili unapređenih proizvoda, usluga i procesa iz svih polja nauke i tehnologije.

Podobni za podnošenje prijave su:

 • pravna lica osnovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,

 • koja su registrovana u Agenciji za privredne registre i nalaze se u Srbiji,

 • da su to mikro ili male kompanija iz privatnog sektora.

Pod mikro ili malim preduzećima podrazumeva se preduzeće u skladu sa definicijom EU za mala i srednja preduzeća.

Prijava obuhvata paket svih neophodnih dokumenata i podataka:

 • predlog projekta koji se sastoji od poslovnog plana, budžeta projekta, prezentacije kompanije i projekta (urađene u programu power point), finansijskih predviđanja za narednih 5 godina, kao i izjave podnosioca Prijave kojom se prihvataju uslovi Fonda,

 • upitnik o proceni uticaja projekta na životnu sredinu,

 • dokumentacija vezana za kompaniju, intelektualnu svojinu, kao i druga dokumentacija i podaci,

 • finansijska dokumentacija.

Od podnosioca Prijave će se zahtevati i dokaz o pravu na intelektualnu svojinu (za što je dovoljna izjava vlasnika kompanije).

Posle podnošenja dokumentacije sledi njena provera, onda recenzija stranih stručnjaka zaduženih za odgovarajuće oblasti, na osnovu čijih mišljenja ali i drugih podataka Nezavisna ekspertska komisija Fonda vrši uži izbor, posle čega sledi poseta kompanijama čije su Prijave ušle u uži izbor. Konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija Fonda uz saglasnost Upravnog odbora Fonda, a kompanija dobija izveštaj o prihvatanju ili odbijanju finansiranja ili sufinansiranja predloženog projekta.

Sve informacije i dokumenta treba da budu na engleskom jeziku, osim zvaničnih dokumenata o podnosiocu koja se izdaju samo na srpskom jeziku.

Da bi se prijavio za program finansiranja ili sufinansiranja, podnosilac Prijave mora da se registruje na portalu za prijavljivanje i da popuni prijavni formular koji sadrži osnovne podatke o kompaniji, posle čega on putem elektronske pošte dobija potvrdu o registraciji, jedinstven identifikacioni broj, zajedno sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup portalu.

Više o pojedinostima svakog programa Fonda možete dobiti ako posetite naše stranice:

Program ranog razvoja (MINI GRANTS program)

Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Odluka o dodeli finansijskih sredstava se donosi dva puta godišnje. Poslednji rok za podnošenje prijava u ovoj godini je produžen do 28.10.2013. godine.

Sedište Fonda je u Beogradu, ulica Makenzijeva 24/VI sprat.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka