OBJAVE

Nedoumice ko su povezana lica za analizu transfernih cena

Prvi korak u postupku analize transfernih cena jeste identifikacija povezanih lica obveznika. Ako obveznik nema povezanih lica, nema ni provere transfernih cena.

Zakonska definicija povezanih lica za analizu transfernih cena

Prvi korak u postupku analize transfernih cena jeste identifikacija povezanih lica obveznika. Ako obveznik nema povezanih lica, nema ni provere transfernih cena. Valjanost i pouzdanost analize transfernih cena zavisi upravo od pravilne identifikacije povezanih lica. Šta se podrazumeva pod povezanim licem obveznika navedeno je u članu 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica: “Transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima. Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Nedoumice u vezi identifikacije povezanih lica

U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom. Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja. Licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana. Licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana. Izuzetno od st. 2. do 6. ovog člana, licem povezanim sa obveznikom smatra se i svako nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.”

Primeri povezanih i nepovezanih lica

Praksa je, međutim, pokazala da date zakonske odredbe koje se tiču definicije povezanih lica ili nisu dovoljno precizne ili ne odražvaju suštinu analize transfernih cena. Zbog toga je Ministrastvo finansija u međuvremenu, u više navrata, dalo mišljenje u vezi identifikacije povezanih lica za različite situacije. Ni ta mišljenja, međutim, nisu otklonila sve nedoumice obveznika. Ovde ćemo navesti nekoliko karakterističnih primera: Isključivi vlasnik i direktor privrednog društva A je otac, a isključivi vlasnik i direktor privrednog društva B je sin – da li su ova dva privredna društva povezana? Prema mišljenju Minstarstva finansija, ova dva privredna društva nisu povezana, a u skladu sa odredbama iz stava 3. do 5. člana 59. Zakona.

Prema mišljenju Minstarstva finansija, ova dva privredna društva nisu povezana, jer nijedno od povezanih fizičkih lica ne poseduje 25% ili više vlasništva u oba privredna društva, a u skladu sa sa odredbama iz stava 3. do 5. člana 59. Zakona.

U oba slučaja, mišljenje je formalno ispravno, jer se u stavu 5. ovog člana Zakona navodi da se “licem povezanim sa obveznikom smatra i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana”, a u datom primeru otac formalno ne učestvuje u kapitalu i upravljačim organima privrednog društva B i obratno.Ovakav stav, međutim, nije suštinski ispravan – ne odražava suštinu analize transfernih cena , jer je jasno da u transakcijama između pravnih lica koja kontrolišu povezana fizička lica postoji mogućnost uticaja na cene. Kada bi se sporna zakonska odredbila promenila, tako da glasi: “licem povezanim sa obveznikom smatra i ono pravno lice u kome neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu ista fizička ili pravna lica kao i kod obveznika, odnosno fizička ili pravna lica povezana sa njima na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana”, onda bi sasvim sigurno i mišljenje Ministarstva u ovom slučaju bilo drugačije i odražvalo bi, kao i sama zakonska odredba, suštinu analize transfernih cena.

Vlasnik privrednog društva A je otac, a vlasnik preduzetničke radnje C je sin – da li su ova dva privredna subjekta povezana?

Prema mišljenju Minstarstva finansija, ova dva privredna subjekta su povezana. To je i formalno i suštinski ispravno, jer preduzetnička radnja u odnosu na svog osnivača nije poseban entitet (preduzetnik za obaveze svoje preduzetničke radnje odgovara celokupnom svojom ličnom imovinom).

Isto fizičko lice je direktor u više privrednih društva – da li su ta privredna društva povezana?
Prema mišljenju Minstarstva finansija, privredna društva u kojima je isto fizičko lice direktor (zakonski zastupnik) ne mogu se po tom osnovu smatrati povezanim. Ako bi to fizičko lice, međutim, imalo 25% ili više udela u kapitalu nekog od tih društava, onda bi se to društvo smatralo povezanim sa ostalim društvima u kojima je to fizičko lice direktor. U slučaju (i ovo je veoma važno) da fizičko lice u nekom privrednom društvu obavlja funkciju direktora i samostalno zastupa društvo bez ograničenja, samostalno donosi odluke, sklapa i potpisuje ugovore, a ne učestvuje u kapitalu društva, tretira se kao vlasnik 25% udela u kapitalu, pa se to privredno društvo smatra povezanim sa drugim privrednim društvima u kojima to fizičko lice obavlja funkciju direktora.

U praksi se, takođe, često dešava da određeno lice ima značajan uticaj na donošenje poslovnih odluka, a da formalno nema značajno učeće u kapitalu i u organima upravljanja obveznika. U takvim slučajevima, poreska uprava uvek može postupiti u skladu sa načelom fakticiteta (suština iznad forme) i zahtevati od obveznika izradu izveštaja o transfernim cenama, odnosno izvršiti proveru usklađenosti cena iz transakcija obveznika sa licima identifikovanim kao faktički povezanim sa principom „van dohvata ruke“.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

    Vaše ime i prezime
    Vaš email
    Naslov
    Vaša poruka