REZERVISANJA

Rezervisanje za rekultivaciju zemljišta

Privredni subjekti koji prilikom obavljanja svojih poslovnih aktivnosti vrše degradaciju zemljišta treba da izvrše rezervisanja za troškove rekultivacije tog zemljišta kada se eksploatacija završi, ili tokom njenog trajanja na delovima prostora gde je korišćenje okončano.

U okviru pripreme finansijskih izveštaja privredni subjekti koji se bave eksploatacijom prirodnih bogatstava i korišćenjem zemljišta treba da izvrše obračun rezervisanja za troškove rekultivacije ako u tehnološkom postupku vrše njegovo degradiranje.

Prema Zakonu o rudarstvu svaki subjekt koji u okviru svojih poslovnih aktivnosti vrši oštećenje t.j. degradiranje zemljišta dužan je da po završenom korišćenju tog zemljišta, ili njegovog dela, izvrši njegovu rekultivaciju. Podprojekat rekultivacije je sastavni deo rudarskog projekta i nije moguće dobiti eksploataciono pravo bez regulisanja i pitanja uređenja zemljišta.

Izdaci za rekultivaciju će nastati u budućnosti, ali troškovi treba da terete ceo period eksploatacije, a ne samo godine u kojoj se vrše plaćanja za tu završnu aktivnost. U skladu sa tim načelom potrebno je izvršiti procenu t.j. obračun rezervisanja za svaku godinu korišćenja zemljišta. Pošto će izdaci za navedenu namenu nastati u budućim periodima, često u veoma dalekoj budućnosti, obračun se obavezno vrši primenom diskontnog računa, koji uvažava vremensku preferenciju novca.

Ovo ne samo da je obaveza privrednih subjekata već i prilika da se troškovi rezervisanja prikažu i da se za obračunati iznos umanji poreska osnova za porez na dobit, jer se troškovi ove vrste rezervisanja priznaju u poreskom bilansu.

Naša agencija je razvila modele obračuna rezervisanj za rekultivaciju zemljišta i spremna je da se uključi u pripremu ovih obračuna za finansijske izveštaje privrednih subjekata.

 

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

    Vaše ime i prezime
    Vaš email
    Naslov
    Vaša poruka