TRANSFERNE CENE

Studije transfernih cena

Privredni subjekti koji imaju povezana lica i posluju sa njima, u okviru priprema za izradu finansijskih izveštaja i poreskog bilansa, obavezno izrađuju studiju transfernih cena u kojoj analiziraju usklađenost transfernih cena sa principom "van dohvata ruke".

Analiza transfernih cena sa povezanim licima

Privredni subjekti koji imaju povezana lica i posluju sa njima, u okviru priprema za izradu finansijskih izveštaja i poreskog bilansa, obavezno izrađuju studiju transfernih cena.

Transferne cene su cene koje se zaračunavaju u transakcijama između povezanih lica. Kada povezana lica ulaze u međusobne transakcije, transferne cene po kojima se te transakcije odvijaju definišu ekonomske odnose između njih, tako što za lice koje je u ulozi prodavca direktno određuju visinu prihoda, a za lice u ulozi kupca visinu rashoda, čime utiču na rezltat poslovanja odnosno na osnovicu za oporezivanje oba povezana lica.

Obzirom da se preko njih može uticati na smanjenje poreske obaveze, transferne cene su podložne proveri svoje tržišnosti i pod posebnom su lupom poreskih vlasti. U nameri da se zaštite poreski prihodi države, poreski propisi insistiraju na proveravanju transfernih cena kroz njihovo poređenje sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“ (cene nepristrasnih transakcija), na zakonom propisan način.

Agencija Olimpija pruža usluge izrade izveštaja odnosno studija o transfernim cenama, koji su neophodni svim poreskim obveznicima koji obavljaju transakcije sa povezanim licima. Predmet analize su transakcije koje se odnose na promet proizvoda i usluga, nematerijalne imovine, finansiranje, kao i zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja.

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica definisane su sledeće metode za proveru transfernih cena:

 • metoda uporedive cene na tržištu;

 • metoda cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);

 • metoda preprodajne cene;

 • metoda transakcione neto marže;

 • metoda podele dobiti;

 • bilo koja druga metoda kojom je moguće utvrditi cenu transakcije po principu “van dohvata ruke”, pod uslovom da nije moguća primena prethodno navedenih metoda, ili da je ta druga metoda primerenija okolnostima slučaja od prethodno navedenih metoda.

U analizi transfernih cena primenjuje se ona metoda koja najbolje odgovara okolnostima konkretnog slučaja, pri čemu je potrebno sagledati:

 • prirodu transakcija koje su predmet analize;

 • dostupnost i pouzdanost podataka za analizu;

 • stepen uporedivosti između transakcija obavljenih po transfernim cenama sa transakcijama koje se obavljaju sa ili između nepovezanih lica kada se ove transakcije koriste za proveru usklađenosti transfernih cena obveznika sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“;

 • primerenost korišćenja finansijskih podataka nepovezanih lica za analizu usklađenosti transfernih cena po pojedinim vrstama transakcija koje obveznik obavlja sa povezanim licima;

 • prirodu i pouzdanost pretpostavki.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po pricipu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima, u zaključku dokumentacije o transfernim cenama obveznik prvo utvrđuje iznos korekcije transfernih cena za svaku pojedinačnu transakciju sa pojedinačnim povezanim licem, odnosno za svaku vrstu transakcije sa pojedinačnim povezanim licem.

Sabiranjem iznosa korekcija utvrđuje se ukupan iznos korekcije transfernih cena po osnovu transakcija sa pojedinačnim povezanim licem. Obveznik ima pravo da ukupan iznos korekcije transfernih cena po osnovu transakcija sa pojedinačnim povezanim licem umanji za iznos negativne razlike između prihoda po osnovu transakcije sa tim pojedinačnim povezanim licem po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke” i prihoda po osnovu transakcije po transfernoj ceni, ili iznos negativne razlike između rashoda po osnovu transakcije sa tim pojedinačnim povezanim licem po transfernoj ceni i rashoda po osnovu te transakcije po ceni utvrđenoj primenom principa „van dohvata ruke”. Iznos umanjenja korekcije transfernih cena na prethodno opisan način ne može biti veći od utvrđenog iznosa korekcije transfernih cena na način opisan u članu 31. Stav 2. Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po pricipu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima.

Obveznik uključuje u poresku osnovicu zbir konačnih korekcija transfernih cena po osnovu transakcija sa svim pojedinačnim povezanim licima.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

  Vaše ime i prezime
  Vaš email
  Naslov
  Vaša poruka