Studije transfernih cena

Tretman zaliha u analizi transfernih cena

Ukupni troškovi materijala i prodate robe po osnovu nabavki od poveznih lica se, po pravilu, razlikuju od ukupne vrednosti tih nabavki, a razlika se javlja zbog zaliha koje nastaju u ovim transakcijama.

U transakcijama između obveznika i povezanog lica, koje se odnose na promet dobara kao kratkoročne materijalne imovine, u kojima se obveznik pojavljuje kao kupac trgovačke robe / sirovina / repromaterijala, za pravilan obračun troškova po osnovu transfernih cena je neophodno utvrditi tačno stanje zaliha dobara, koja su predmet kontrolisane transakcije, na početku i na kraju godine za koju se sastavlja izveštaj o transfernim cenama. Kada promet takvih dobara predstavlja karakterističan oblik poslovnog odnosa sa povezanim licem kao dobavljačem, koji ima kontinuiran karakter (odvija se na stalnoj osnovi), ukupni troškovi po osnovu transfernih cena se, po pravilu, razlikuju od ukupne vrednosti predmetne transakcije, odnosno vrste transakcija (u skladu sa čl. 60. st. 7. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, po kome je dozvoljena, kada je to primereno okolnostima slučaja, primena objedinjenog pristupa za veći broj pojedinačnih transakcija), a izračunavaju se po formuli: Zps + VT – Zks, gde je: Zps – stanje zaliha predmetnih dobara nabavljenih od povezanog lica na početku posmatrane godine, VT – ukupna vrednost prometa predmetnih dobara sa povezanim licem kao dobavljačem u posmatranoj godini, a Zks – stanje zaliha predmetnih dobara nabavljenih od povezanog lica na kraju posmatrane godine.

Iako na prvi pogled deluje jednostavan, obračun troškova po osnovu transfernih cena iz transakcija sa povezanim licem, koje uključuju promet robe, repromaterijala ili sirovina, može da bude problematičan ako obveznik nema odgovarajuću magacinsku evidenciju, u kojoj se na posebnoj kartici vodi promet predmetne vrste dobara za predmetno povezano lice. Ako se ista roba ili materijal nabavlja i od drugih povezanih ili nepovezanih lica, a nema posebne evidencije ulaza i zlaza robe (materijala) po dobavljačima, ne može se pouzdano i precizno utvrditi ni početno ni krajnje stanje zaliha ppredmetne robe (materijala). Samim tim, ni iznos troškova po osnovu transfernih cena neće biti tačan.
Zbog toga je važno da obveznici koji sa povezanim licima ostvaruju ovakve vrste transakcija, gde se nalaze u ulozi kupca za određenu vrstu kratkoročne materijalne imovine, obezbede odgovarajuću knjigovodstvenu evidenciju, na osnovu koje se može pouzdano i precizno dobiti informacija o vrednosti zaliha iz transakcija sa konkretnim povezanim licem (ali i bilo kojim drugim dobavljačem) na određeni datum, u skladu sa primenjenim računovodstvenim politikama koje se tiču vrednovanja i obračuna izlaza zaliha.
U vezi sa ovim pitanjem treba pomenuti i situaciju kada u posmatranoj godini nije bilo transakcija sa povezanim licem, koje se odnose na nabavku određene vrste robe ili materijala, ali je na kraju prethodne godine bilo zaliha predmetne robe (materijala) nabavljene od tog povezanog lica u prethodnom periodu, koje su u toku godine utrošene u celosti ili delimično. Utrošena vrednost se unosi kao trošak po osnovu transfernih cena u poreski bilans za posmatranu godinu.

Kontaktirajte nas!

Imate li pitanje ili zahtev? Pozovite nas ili nam pišite.

Pozovite nas +381 (0)31 500 300

Adresa

Nikole Pašića 38b/I, Užice 31000, Srbija +381(0) 31 516 755 +381(0) 65 3516 759

Filijala

Cara Lazara 78, Kraljevo 36000, Srbija +381(0) 65 3516 758 +381(0) 64 0036 005

    Vaše ime i prezime
    Vaš email
    Naslov
    Vaša poruka